;

( YERKÖĞLÜ) AHMED AĞA ÇEŞMESİ (H.1338)

Fatih Abdülezel Paşa cad-Miralay Nâzım Bey sokağı köşesinde yerden 1 metre kadar aşağıda duvar altındadır. Ayna ve taşı ve kitabesi mermerdendir. Dört satırlık kitabesinden Yerköğlü Hacı Ahmet Ağa tarafından zevcesi Fatma Hanım için yaptırıldığı ve Binbaşı Hacı Eyüp Beyin tekrar validesi Hatice Hanım ruhuna ihya eylediği anlaşılıyor. Kitabesi :

“Yerköğlü Elhac Ahmed Ağa inşa itdi bu çeşme-i latifi”

“ Zevcesi Ftama Hanıma da lûtfediniz zahmeti”

“ Bais oldu Binbaşı Hacı Euüb Bey terar itdi ihyâ”

“ Akdıkca kevser-i âb validem Hadice Hanıma eyleyin dua”

( Sene 1338)