;

NURBANN SULTAN ÇEŞMSİ (H.987- M.1579)

Üsküdar’da Toptaşı cezaevinin kapısı bitişiğindeki bu çeşme çok harapdır. Girintili çıkıntılı bir kemeri, ufak bir ayna taşı vardır. Teknesi çok bozulmuştur. Oymalı bir bordür üst kenarını süslemektedir. Kemerinin altında ve ayna taşının üstünde bulunan kitabe okunamayacak kadar bozulmuştur. Nitekim I.H. Tanışık da okunamaz hale geldiğini İstanbul Çeşmelerinde kaydetmiştir. Buna karşılık İ.H. Konyalı Üsküdar tarihinde kısmende olsa kitabeyi şu şekilde tesbit etmiştir.

 

“ Ve sekallahü şeraben tahura
Valide-I Sultan Murad Han evvelâ

Dürret-üt-tac ya’ni kim hayr-ün-nisa
Ccami-ü han-ü imaret yaptırub
Bu adayı eyleyüb a…………..

Çün Çavuş Hasan gelüb ……….

Yapdırub bu çeşmeyi akıtdı mâ
Teşne –dilller……………..
Basi-ı hayr içün itsünler duâ
Hafif-i Kudsî didi tarihini
Ayn-ı âb………………
………..yazdı sene seb’a ve elf târihini “
                                     (1007)

Yalnız İ.H. Konyalı, İ.H. Tanışıktan farklı olarak çeşmeyi Çavuş Hasan’a malettiği gibi tarihini de 1007 oalrak kaydetmiştir.