;

NUMAN (Şehzade) ÇEŞMESİ (H.1141- M.1728)

Üsküdar’da Toptaşı caddesi yakınındaki Beygriciler sokağı üzerinde bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmış iken taşları sıva ile örtülmüştür. Ayna taşı

bozulmuş, teknesi doldurulmuştur, musluğu koparılmış suyu kesilmiştir.
Kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

 

“ Lutf-i Hak şevketlû Sultan Ahmed’in efzûn ide”

“ Âb-ı rû-yi devletin iclâl-i baht-ı muhkemin”

“ Her birin sad gûne âsârâ muvaffak eyledi”

“ Hayre teşvik eyleyüb Şehzâdegân-ı ekremin”

“ Yapdırub bu ayn-ı ser-şâr-ü musaffa-meşrebi”

“ İdicek şehre revan âb-ı halâvet-makdemin”

“ Teşnegân-ı âleme Rahmî didi târihini”

“ Çeşme-i Şehzâde Nu’man’ın al iç gel zemzemin”

(1141)

Şehzade Numan, Ahmed III’ün oğlu’dur.