;

MUSTAFA (ŞEHZADE) ÇEŞMESİ (H.1141- M.1728)

Üsküdarda Aizi Mahmut Efendi Sokağınında ( No:40 yanı) kemse taştan klâsik tarzda yapılmış olan bu çeşmenin ayna taşı bozulmuş teknesi doldurulmuş suyu kesilmiştir.
Kemerinin üzerinde beton bir saçak altındaki kitabesi şöyledir:


“ Menba’-ı cûd-ü sehâ Şehzade Sultan Mustafa”

“ Kim odur necl-i necîb-i husrev-i kişveristan”

“ Hasbetenlillâh bu dil-cû çeşmey bünyâd idüb”

“ İtdi icrâ âleme âb-ı zülâli râyegân”

“ Ezber itsün su gibi evrâdın Şehzadenin”

“ Bu musaffâ çeşmeden nuş eyleyen dil-teşnegân”

“ Bir güzel mısra’didim Rahmî ana târih içün”

“ İç bu âb-ı nâbı Sultan Mustafa itdi revan”

(1141)