;

MUSTAFA PAŞA ( Kaptan) ÇEŞMESİ (H.1142- M.1729)

Üsküdar’da Kaptanpaşa mahallesinde camiinin yakınıda Kaptanpaşa sokak-camii sokak köşesinde bulunan bu çeşme mermerle kaplıdır. Esas cephede klâsik tarzdakemer ve oymalı ayna taşı bulunmaktadır. Beyaz ve renkli taşlarla örülmüş sivri kemerinin altında kabartma oymalarla süslü ayna taşı ve yukarısında kitabesi yer almaktadır. Teknesi iyi durumdadır ve suyu akmamaktadır. Çeşmenin yan cephesinde ve iki yüzü birleştiren köşede kabartma motiflerle süslü iki ufak çeşme daha yer almaktadır.
Şair Nedim’e ait bulunan kitabe şöyledir:

“ Şehinşâh-ı hümâyûn –pâye Sultan Ahmed Gazi”

“ Ki şâmildir cihana lûtfu ebr-i nev-bahâr-âsâ”

“ Muazzam şehriyâr-ı ma’delet –perver ki fahr-eyler”

“ Feridûn bâb-ı iclâlinde olmakla cebin-fersa”

“ Bu Hâkan-ı cihanın sıhr-ı hass-ı mekremet- kârı”

“ Vezîr-i a’zam İbrahim Pâşâ Felâtun-ârâ”

“ Şeref-âbâdı kıldıkda o Şahinşah içün bünyâd”

“ Ana bir cûybarı menba’ından eyledi icra”

“ Ferâvan olmağile âb-ı lûtf-ı şehriyarîden”

“ Ricâl-i Devlet itdi Üsküdar-ı sû-be-sû irva”

“ Bu vâlâ çeşme-sârı dahi ol âb-ı musaffâdan”

“ Kemal-i ziyb ile bünyâd kıldı Mustafa Pâşâ”

“ Kapudan-ı mükerrem Sadr-ı efham him semâhatde”

“ Kef-i cûdundan alur feyzi çuş-i lücce-i derya”

“ Vezîr-i bi-maadil Sadr-ı efham kim fezâilde”

“ Değil hem-ser ana İbn-il-Amûd-ü Bu Ali Sînâ”

“ Melek- hasletmualla-menzelet düstûr-i pür-himmet”

“ Ki zât-i pâkidir kân-ı cihanda gevher-i yektâ”

“ Şehinşeh-i devletinde ol vezîr-i âsuman-mesned”

“ Yapub bu çeşme-i pâki güzel hayr eyedi hakkaa”

“ Hemîşe Şehriyâr-ı âlem-ü sadr-ı cihan bâni”

“ Kim ol düstûr-i zi-şânı müebbed eylesün Mevlâ”

“ Nedimâ böyle tahrîr eyledi târih-i itmâmın”

“ Bu dil-cû çeşmeyi yapdı Kapudan Mustafa Paşa”

(1142)