;

MUSTAFA PAŞA ( Destarî) ÇEŞMESİ (H.1017- M.1608) (ABACI ÇEŞMESİ)

Vefa’da Abacı Çeşmesi sokak No:8 yanında bulunmaktadır. Enderun-ı Hümayun da Vezir ve Padişah damadı Destarî Mustafa Paşa tarafından yaptırıldığı için Mustafa Paşa çeşmesi, Destarî çeşmesi yahut da Abacı Çeşmesi denilirmiş. 1017( M.1608) tarihinde halkın hizmetine açılan bu çeşmenin kitabesi ve ayna taşı yerinde yok. Suyu da yıllar önce kesilmiş. Yakın zamana kadar harap bir durumdadır. Yer yer taşları kırılmış ve yarısına kadar toprağa gömülmüştür.

Kesme taştan klâsik üslûpta yapılmış. Haznesi büyük, kemeri az dışarı çıkıntılı imiş. Ayna taşı yerinin üstünde tas konulacak bir gözü var. Toprağa gömülü yalağı oldukça genişmiş.

Çeşmenin kemeri altında vaktiyle mevcut bulunan kitabesinde güzel bir celi hatla yazılmış bir beyitlik tarihi, “İstanbul Ansiklopedisine” göre şöyledir:

“ Hükmî bu mısra’ binâ-i çeşmeye târihdir”

“ Âb-ı sâfı akdı sa’y-i Mustafa Paşasiyle”