;

MUSTAFA PAŞA ÇEŞMESİ (H. 1257-M. 1841)

Paşabahçe’de iskele meydanında Ayazma Sedi’nin yukarısında bulunan bu çeşme dört köşe mermer bir sütun üzerine oturtulmuş lâhanayı hatırlatan bir küreden ibarettir. Dört cephesinde ay ve sekiz şualı bir yıldız motifi vardır. Denize bakan yüzünde ufak bir yalak ve kitabe yer almaktadır.

Kitabe şöyledir:

“ Ve minel mâi külle şey’in hay”

“ Ayn-ı cûdünden Serasker Mustafa Pâşa bugün”

“ Virdi Paşa bagçesine çeşme inşâdiyle tâb”

“ Menba’-ı feyz-i mürüvvetdir ki cû-yi şefkati”

“ Teşnegânı katre-i eltâf eyler kâm-yâb”

“ Su gibi ezberleyüb Sermed kılı târihini”

“ Mustafa Pâşâ akıtdı zemzem-âsâ âb-ü nâb” (1257)