;

MUSTAFA EFENDİ (Şeyhüislam) ÇEŞMESİ (H.1152- M.1739)

Saraçhane başında Amcazade Hüseyin Paşa Medresesinin (Kızıltaşı Eski Saraçhane sok) avlu kapısı bitişiğinde bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Ayna taşı düz ve sade teknesi sağlamdır. Suyu yoktur. Kemerinin üstündeki kitabe bozulmuş yer yer okunmaz hale gelmiştir. Okunabildiği kadarı ile şöyledir:

“ Şeyh.. nâm-dâş-ı Mustafa”

“ Umde-i evlâd-ı fahr-ül-enbiyâ âli-makam”

“ Âb-ı rû-yi mesned-ârayân-ı fazl-ü cûd”

“.....zatını Rabb-ül-enâm”

“ Kurb-i Kabr-i kurnet-ül aynda icrâ eyledi”

“ Fisebilillah bu ab-ı sâfı ol fahr-ül-kerem”

“............................. çeşem bünyad itdi kim”

“ Tarh-ı dil cûsun-gören hayran olur... kelâm”

“ Zâtını Mevlâ hemişe maksem-i erzak idüb”

“........hayr ile yâd ola tâ rûz-i kıyam”

“ Her biri âb-ı hayat-âsâ müsellem Şâkirâ”

“ Eyledim gencîde bir beyte iki târih-i tam”

“ İç bu vâlâ çeşmeden ayn-ı hayat-ı can-feza”

“ Gel gel al iç zemzem icrâ eyledi Müft-il-enam”

    (1152)