;

MUSTAFA EFENDİ (DERVİŞ) ÇEŞMESİ (H.1169-M.1755)

Eyüp’te Vezir Tekkesi caddesi ile Yusuf Efendi Çiftliği Sokağının birleştiği yerde ve sokağın sol köşesindedir. Yol seviyesi yüksekliğinden yarısına kadar toprağa gömülmüştür. Klâsik tarzda yapılmış olan bu çeşme, son derece harap durumda iken Eyüp Belediyesince restorasyonu yapılmıştır.

Haznesinin sol tarafında bir kitabe bulunmakta ise de okunamayacak haldedir. Yalnız bu kitabeden çeşmenin Derviş Mustafa Efendi’nin ölümünden sonra 1169 yılında yaptırılmış olduğu anlaşılmaktadır. Kitabe kalın bir toz ve badana altında olduğundan güçlükle okunabiliyor

“ Yapdı bu nev çeşme-i mahdûmu pâk-nik”

“ Ya’ni Derviş Mustafa Efendi merhumun gerde”

“ Eyledi nakl eder Hatif dilinden tarih”

“ Didi bir merd canisine ehl-i çeşme-i....”