;

MUSTAFA AĞA ÇEŞMESİ (H.1028- M.1618)

Hasköy Kalaycı bahçesi- Kırmızı minare sokak köşesindeki ( Kırmızı Minare Camii karşısı) bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Teknesi yol seviyesinin altında kalmıştır. Suyu akmamaktadır.

Sivri kemerinin üzerinde şöyle bir kitabe vardır:

“ Darüssaade Ağası Osman-ı âdilin”

“ Nâm-ı şerîfi Msutafa Ağa ol sâhip-kerem”

“ Bu çeşme-i lâtifi selsebîl eyledi hayr içün”

“ Ecr-i cezîl ile ola ukbâda mugtonem”

   (1028)

Çeşmeyi yaptıran Mustafa Ağa, Genç Osman’ın Darüssade Ağa’sı imiş.