;

MİHRİŞAJ KADIN ÇEŞMESİ

Üsküdar’da Selamsız caddesinin alt tarafında Küçük Sarmaşık sokakda bulunan bu çeşme kesme taştan yapılmış olup, sivri kemerli, klasik mimari tarzdadır. Çeşmeyi yaptıran Şehzade Süleymanın annesi Mihrişah Sultandır. Kitabesi

Fahr-I selatin-I cihân âb-I ruh-I Osmâniyân

Şâhenşeh-I kişversitân Hân Ahmed-I vâlâ-cenâb

Ol husrev-I rûşen-güher dünyâyâ verdi zîb üfer

Etti cihânı ser-te-ser hayrât ile pür âb unab

Evlâd u ensâbıyle hep sa*y-I müberrât eyleyip

Olmakta cârî şu gibi devrinde her kâr-I şavâb

Sultan Süleyman’ın dahi ümm-I mekârim-pervari

Abad edib bu çeşmeyi kıldı itâşı kâm-yâb

Yârab bu dil-cû çeşmasâr oldukça böyle hoş-güvâr

Devletle olsun ber-karar ol bânû-yı iffet-me âb

Bu mısra-ı bâlâ ile Rahmî dedi ta’rihini

Sultân Süleymân vâlidesi etti icrâ âb-I nâb