;

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ ( H.1212- M.1797)

Fındıklı’da Molla Bayırının ( Molla Bayırı Sok- Molla Çelebi Çeşme Çıkmazı köşesi) üst başında ve Beşaret Sokağı’nın köşesinde bulunan bu çeşmenin sağlı sollu ikişer ince sütun arasına yerleştirilmiş oymalı bir büyük ayna taşı vardır. Sütun başlıklarının tuttuğu düz bir korniş ile ikincisi arasına kitabe taşı konmuştur. Teknesi beton ile doldurulmuştur, sedleri bozulmuştur, musluğu koparılmış, suyu kesilmiştir.

Sünbülzade Vehbi’ye ait olan kitabe şöyledir:

“ Hamdü li’llah cûş-i lütf-i Valide Sultan ile”

“ Oldu sîrab-ı inâyet teşneyân-ı kâinat”

“ Bend-i vâlâ-yi cedidin eylemiş Rabb-i muîn”

“ Menba-ı mâi mâin-ü sâfi-i azb-i Fırat”

“ Kıldı hem andan revân Fâtıma Sultân için”

“ İşte bu nev çeşmeyi câri o hayriyyet-sıfât”

“ Nûş iden âbın şeker-veş dir safâ-yi bâl-ile”

“ Böyle lezzet-bahş olurmu şerbet-i kand-i nebat”

“ Cûy-i şîr-i cennet ol tefl-i letâfet-meşrebin”

“ Eylesün şîrin demirn mânendi şîr-i ümmehât”

“ Can- fezâ târih-i Vehbî teşneyâne müjdedir”

“ Fatıma Sultan rûhiyçün gel iç ayn-ül-hayat”

(1212)

Bu çeşmede Abdülhamid I’in kızı olup 1197 yılında doğan ve 3 yaşında ölen Fatma Sultan’ın ruhu içün Selim III’ün annesi Mihrişah Valide Sultan tarafından yaptırılmıştır.