;

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ (H.1206- M.1791)

Üsküdarda Karacaahmet’te Nuhkuyusu Caddesi üzerinde İnadiye Cami sokağı kavşağında bulunan bu çeşme üç cephelidir. Ortaya gelen kısmı mermerden yapılmış, yan cepheleri ise derzli kesme taşla kaplanmıştır. Çeşmenin iki ince sütun arasında kabartma motiflerle süslü bir kemer altında ayna taşı yer almaktadır. Tekneleri ve sedleri sağlamdır. İki yanında dinlenmek isteyenlerle mahsus birer nis bulunmaktadır. Sütunların başlıkları üzerinden geçen sade bir kornişten sonra, ince sütunların devamı olan oymalı iki taş arasında kitabe görülmektedir. Çeşmenin üstü beton bir saçakla çevrilmiştir.
Sünbülzade Vehbi’ye ait bulunan kitabe şöyledir:

“ Cenab-I Vâlide Sultân-I hayr-âsâr-I zî-şan kim”

“ Rıza cû-yi Hüda öüstağrak –I ihsanıdır ekvân”

“ İnayet menba’ı Sultan Selim’e mehd-I ulyâdır”

“ Acebmi cûyidbâr-I lûtfu olsa böyle bî-pâyân”

“ Füyûzat-I himemdir muktezâ-yi meşreb-I sâfı”

“ Hulusiyle ider icrâ-yi şükr-i ni’met-I Yazdân”

“ Sebîl-I Hakda ez-cümle idüb bu çeşmeyi bünyad”

“ Zülal-I cûdi kıldı teşnegan-I himmeti reyyan”

 

“ Bu câ-yi behcet-efzâyi kılub cennet gibi şadab”

“ Sanırsun selsebîlin aynın itdi sû-be-sû cuyan”

“ Sevabın Fâtıma Sultana ihdâ eyledi tâkim”

“ Kenar-I âb-I kevser de olsa ola etrafa feyz-efşân”

“ O hür-I ayne hemdem duhter-I pâkîzesi zîra”

“ Henüz ma’sum iken itmişdi azm-ı ravza-ı rıdvan”

“ Revân itdi ana sir-ü şeker-ves iste âb-I sâf”

“ Ki çuş-I şevkatiye ruh-I pâkin eyleye şâdan”

“ Suyun âb-I hayat-âsâ içen ol çeşme-i feyzin”

“ Olur böyle duâ-yi hayri icrâ eyleyüb şükran”

“ O cennet de safâsında bu devletde ola bâki”

“ Hüdâ Sultan Selim’e eyleye hem ömr-I Hızır ihsan”

“ İki târih yazdım Vehbiyâ bir beyt-i dil-cude”

“ Safa ile akar su gibi ezber itmeğe şâyan”

“Revandır Fâtıma Sultan rûhuna o âb-I saf”

   (1206)

Bu aynı itdi cârî bahr-I cûd-I Vâlide Sultan”

   (1206)