;

MİHRİŞAH VALİDE SULTAN ÇEŞMESİ

Beşiktaş´ta Çırağan´da Topal Hoca Mescidi arsasının karşısında bulunduğunu, üzeri sonradan betonla sıvanmış hazinesinin adi taş ve harçla, ayna taşının ise mermerden yapılmış olduğunu İstanbul Çeşmeleri adlı eserden öğrendiğimiz bu çeşmeden günümüze sadece Sinan Paşa Mescidi Sokağı´nda 13 nolu Yeniçeri Apartmanı´nın cephesine monte edilen kitabesi kalmıştır.

Kitabe şöyledir:

Mehd-i ulyâ-yi saltanat devletlû Mihrişah Vâlide Sultan aliyyet-üş-şan Efendimiz hazretlerinin li-vech-u´llah-il kerim müceddeden bina buyurdukları Bend-i Kebir´den işbu çeşmeye dahi yarım masura mâ-i Lezîz ihsân ve vakf-ı şeriflerine ilhak buyurdular"

                                                                                                                                 (1212)

Bu kitabeden anlaşıldığı kadarıyla çeşmenin bânisi III. Selim´in annesi Mihrişah Valide Sultan´dır.