;

MİHRİŞAH KADIN ÇEŞMESİ (H.1145- M.1732)

Galata’da ( Hoca Ali Camii önü) Lüleci Hendek Caddesi ( No:94) üzerinde bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Yayvan bir yapı olan bu çeşmenin iki yanında birer niş bulunmaktadır. Ayna taşı ve nişler toprağa gömülmüştür.

Kat kat sürülen boyalarla okunması güçleşen kitabesi Seyyid Vehbi’ye ait olup şöyledir:

“ Mihr-i büre-i ma’delet hurşîd-i evc-i saltanat”

“ Zıll-i Hak Mahmud Han Şâhinşeh-i âlem-penâh”

“ Eyleyüp Tophane’yi ihyâ zülâl-i himmeti”

“ Sâye saldı büre-i âb-ı da misali mihr-ü- mah”

“ Himmet ile meslek-i âsârına sâlik olup”

“ Sâhibât-ül-hayr bânûyân-ı ismet-dest gâh”

“ Mihrişah Kadın dahi li-‘llah bu ayn-dil-keşi”

“ Kıldı ihya itdi râhi Hakda icrâ-yi miyâh”

“ Geldi bir leb-teşne ey Vehbî didi târîhini”

“ Oldu bu ayn-ı safâ ihyâ berâ-yi Mihrişah”

(1145)