;

MESİH PAŞA ÇEŞMESİ (H.994- M.1585)

Hırka-i Şerif yakınında Mesih Paşa Camii’nin alt köşesinde ( Hırka-i Şerif Cad- Mevkufatçı Sok köşesinde, Koyun Baba farkı karşısı) bir cephesi tek, öteki cephesi ikiz çeşmeden oluşan bu eser bugün oldukça bakımsız durumdadır. Tek çeşme klâsik tarzda kesme taştan yapılmıştır. Süslemesi ve kitabesi yoktur. Kabartma süslemeleri olan büyük ayna taşları vardır, fakat bunlar yarılarına kadar toprak altında kalmıştır. Kabartma motiflerle süslü başlıkları olan üç mermer sütun yanlarını sınırlamaktadır. Bu sütunlardan en sağdaki mevcut değildir, yeri boştur. Sütun başlıkları üzerinden geçen ensiz bir saçak teşkil edecek şekilde düz korniş ve bunun biraz yukarısından geçen ikinci bir korniş arasına, her iki çeşmeyi boydan boya kaplayan kitabe konmuştur. Üst kornişin taşları yer yer dökülmüştür. Kemerlerle birinci korniş arasındaki ikinci bir kitabe tamirle alakalıdır ki bundan Mustafa III kızı Beyhan Sultan tarafından çeşmelerin yenilendiği, o devre uygun ve modern sayılacak çizgilerle kavuşturulduğu anlaşılmaktadır.

Esas kitabe taşları yer yer çatlamış, taşları arasında biten otlarla kaplanmış bulunduğundan okunması güçleşmiştir.

“ Hazret-i Pâşâ ki nâmıdır Mesih”

“ Kıldı çün ihyâ... iltifat”

“ Eyledi icrâ ayn-ı selsebil”

“........................azb-i Fırat”

“ Hâtif-i kudsi dedi târihini”

“ Mâ-i sâfi çeşme-i âb-ı hayat”

(994)

İkinci kitabe şöyledir:

“ O ki nûr-i ismet hazret-i Beyhan Sultan kim”

“ Mezîd-i ömr ide zâtın cihanda hazret-i Mevlâ”

“ Ki bu dil-cû çeşme harabîye müşerref olmuşken”

“ Kemâl-i himmetin sarfiyle elhak kıldı nev ihyâ”

“ Pesendide yapub bu ayn-ı cûdiyle livechillâh”

“ İmâmeyn aşkına bu âb-ı pâki eyledi icrâ”

“ Anın Kâlâyî târihin didi âb-ı hayat-âsâ”

“ Zehî bu aynı Beyhan Sultan kıldı ihyâ nev zîbâ”