;

MEHMET AĞA (Elhac) ÇEŞMESİ (H.998- M.1581)

Üsküdar’da Valide-I Atik mahallesinde Semerciler ilerisinde Valide-i Atik Çeşmesi sokakta bulunan bu çeşmeye At pazarı Kemeraltı Çeşmesi de denilmektedir. Klâsik üslûpta kesme taştan yapılmış yan yana üç gözlü bir çeşmedir. Teknelerinden birincisi betonla doldurulmuş, diğerleri yol seviyesinden aşağıda kalarak toprağa gömülmüştür. Ancak belediyece yeniden restore edilmiş olup suyu akmamaktadır. Üstü çatısızdır.

Kemerlerin üzerinde baştan baa tek satır halinde celî sülüs hatla yazılmış dört mıralık kitabesi şöyledir:

“ Mehmed Ağa ol kân-I mürüvvet”

“ Kemîne bende-I Sultan-I kişver”

“ Bian-I çeşmesine dindi târih”

“ Sebîl oldu cihanda mâ-I kevser”

( Sahib-I hayrı içün fâtiha)

(989)