;

MEHMED YAZICI ÇEŞMESİ (H.1208- M.1793)

Cankurtaran Akbıyık Camii sokakta bulunan Akbıyık Camii bahçesinde kitabesi duvara konmuş olan bu çeşmenin vaktiyle nerede bulunduğu ve esas şeklinin nasıl olduğu hakkında bilgi yoktur. Kitabe şöyledir:

“ Menba’-ı cûd Mehemmed Yazıcı bu aynı”

“ Bin iki yüzle sekizde yapub olmuş naim”

“ Sonra suyu çalınub duhteri Hâce Hanım”

“ Buldurub eyledi câri yine olsun dâim”

“ Harc-ı sîm-ü zer ile hemdahi ta’mir idüb”

“ Eyledi kendini vâreste-i bend-i lâim”

“ Abdestile olub reşna-nisâr-ı daavat”

“ Vakt-i iftarda zemzem gibi içsün sâim”

“ İlmiyâ su gibi târihi kalemden akdı”

“ Def’a-i sâniyede oldu bu çeşme kaaim”

    (1283)

Çeşmenin 1208 yılında yapıldığı kiatbe metninde açıklandığı gibi ebced hesabıyle de bu tarih bulunduğu halde kiatbenin altına 1283 tarihi konmuştur.