;

MEHMED PAŞA (Yeğen) ÇEŞMESİ (H.1145- M.1732)

Fındıklı Saray arkası sokak ve Sulak Çeşme sokak birleşiminde bulunan kesme taştan klâsik üslûpta yapılmış olan bu çeşmeye “ Solak Çeşmesi”de denilmektedir. Ayna taşı ve teknesi sağlam olup, suyu akmamaktadır. Sivri kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Yem-i mürüvvet-ü ihsân cenâb-ı Han Mahmud”

“ Ki kıldı âlemi sîrâb-ı zemzem-i hasenat”

“ Ricâl-i devletini hisse-mend idüb bu sudan”

“ Yerinde her biri bir çeşme eyledi hayrat”

“ Yeğen Mehemmed Ağa kim Kethüda-yi bâb-ı devletde”

“ Ki zât-ı kâmilin itmiş Hüda firişte-sıfat”

“ Bu pâk çeşmeyi mâlinden eyledi ihyâ”

“ Ki görse suyunu mahcûb olurdu âb-ı hayat”

“ Bu sâfi mâdan içüb vir Muhammed’e salâvat”

     (1145)

Çeşmeyi yaptıran Yeğen Mehmed Paşa çeşitli vazifelerde bulunduktan sonra Sadrazamlığa kadar yükselmiştir.