;

MEHMED PAŞA ( Sokullu) ÇEŞMESİ (H.976- M.1568)

Eyüp’te Camii kebir caddesinde Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa Türbesi’nin parmaklıklı bir penceresinden ibaret olan bu çeşmenin kitabesi şöyledir:

 

“ Bu şerab-ı tahûru kıldı sebîl”

“ Ol semiyy-i ferruh-fâl”

“ Eylesün nûş iden bu kevserden”

“ Rûh-i evlâdına duâ irsâl”

“ Didi târihinin Nihâdî içüb”

“ Selsebîl-i behişt-âsâ vü zülâl”

     (975)

Kitabede 975 tarihi açıkça okunduğu halde “ İstanbul Çeşmeleri”nde bu tarih 976 olarak geçmiştir.