;

MEHMED PAŞA ( Sadrazam) ÇEŞMESİ (H.1027-M.1617)

Karagümrük’de melek Hoca Caddesinde (No:53 karşısı) ahşap bir evin altında bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Fakat kireçle örtülmüş, kemerinin üzerindeki kitabe eski yazıyı bilmeyenler tarafından sürülen boyalarla okunmaz hale gelmiştir. Ayna taşı ve tekne bozulmuşsa da iki tas yuvası sağlam olarak durmaktaysa da suyu akmamaktadır. Üstündeki evin çıkıntısı çeşmeye saçak vazifesi görmektedir.

Kitabenin Edirnekapı ile Rami arasında bulunan Sadrazam Mehmed Paşa çeşmesindekinin aynı oluşu hem yazılanın okunmasını kolaylaştırmış, hem de bu çeşmenin de aynı tarihte bu zat tarafından yaptırıldığını ortaya koymuştur.

“ Hazret-i Pâşâ ki nâmdır Mehemmed Kâm-bîn”

“ Sadr-i a’zam ya’ri ol mu’t-il berâya-i kâmilin”

“ Cümle-i eşyayı Bâri.... ihyâ itmeğin”

“ Kıldı icra iş bu aynı..........lilşaribin”

“ Ruz-ı mahşerde şefi’i ola beyn-el-mü’minin”

“ Mustafa-yi enbiya mahbûb-ı Rabb-il âlemin”

“ Zümre-i atşân nûş itdikçe bundan hamd ile”

“ İzz-ü rif’at vire Hâk kıla belâdan emîn”

“ Nâzır oldukca bu ihsân-ı cemîlin hüsnüne”

“ Didi târihin Hatibî hayruhu mâun maîn”

      (1027)