;

MEHMED PAŞA (Kethüda) ÇEŞMESİ (H.1136-M.1723)

Üsküdar’da Aziz Mahmud Efendi Sokağında Hüdaî Dergâhının avlu kapısının sağındaki bu çeşme kesme taştan yapılmıştır. Oluklu iki sütun arasındaki ayna taşı mermerdendir ve sadedir. Teknesi bozulmamış, suyu kesiktir. Kitabesi ayna taşının yukarısında yine sütunlar ve bunları birleştiren kornişler arasınd ayer almaktadır. Şair Şâkir’e ait olan kitabe şöyledir:
” Vekil-i saltanat Damad İbarhim Pâşâyı”

“ Hüdâ dûr itmesün zıll-ı zalîl Han Ahmed’den”

“ Kef-i cûdi bu şehr-i Üsküdar’ı eyleyüb sirâb”

“ Ahalisini kıldı behre-yâb ahyân-ı bî-hadden”

“ Bu mevkide Mehemmed Pâşâ-yi hayr-endiş”

“ Bina-yi çeşmeye me’mur olunca Sadr-ı emcedden”

“ Civâr-ı hankah-ı hazret-i Mahmûd Efendide”

“ Bu dil-c’u çeşme odlu yâdigâr ol merd-i erşedden”

“ Hep âsar-ı sadâkat dir ki oldu âkıbet Mahmud”

“ Yapub bu çeşmeyi feyz aldı nûr-i izz-i sermedden”

“ Hüda Şahinşeh-i zî-sân-ü Sadr-ı sâhib-hayrin”

“ Riyâz-ı devletin âsûdekılsun dîde-i bedden”

“ Beka-cû-yi kâdimi Şâkir-i dâi didi târih”

 

“ Gel iç ayn-ı hayat çeşme-i pâk-i Mehemmed’ der”

(1136)


( Kitabede1136 tarihi açıkça görüldüğü halde İstanbul Çeşmelerinde bu tarih 1141 olarak kaydedilmiştir.) Çeşmeyi yaptıran Mehmed Paşa Damad İbrahim Paşa’nın Kethüda’sıdır. Bâbıâli civarında da çeşmesi vardır.