;

MEHMED PAŞA ÇEŞMESİ (HÇ1141- M.1728)

Babıalî ile Beyazıt arasındaki Mahmud Paşa Camii yakınında Celal Ferdi Gökçay sokakta bulunan çeşme mermerden yapılmıştır. Bamabelerle sivirlen bir kemere sahiptir. Kitabesi kemerinin üzerindedir. Ayna taşı yeri kabartmataşı işçiliği ile belli edilmiştir. Yalağı betonla doldurulmuştur, haznesi duruyor. Suyu akmaz. Kitabesi :

 

“ Cenâb-ı âb-ı rûy-ı saltanat Sultan Ahmed Kim”

“ Odur Hzır-ı zamâne pâdişâh-ı ma’delet –ferma”

“ Şehenşâh-ı mekârim-pîşe kim eyyâm-i adlinde”

“ Bi-hamdillah ser-â-pâ oldu ma’mûre bütün dünya”

“ O hâkân-ı zamanın âşaf-ı dâmâd-ı zî-şânı”

“ Vezir-i a’zam İbrahim Pâşâ-yı cihân-ârâ”

“ Du’a-yı halkı isticlâb içün şâh-ı cihân-dârâ”

“ Hezâr âşâr u hayrât-ı cezîle eyledi peydâ”

“ Zamânında birer hayra muvaffak oldular cümle”

“ Bekâ-cûyân-ı ikbâli vicâl-i devlet-i uzma”

“ Huşûsâ kim vekil-i saltanat sadr-ı keremkârın”

“ Mükerrem şıhr-ı zî-şânı Mehemmed Kethüdâ Pâşâ”

“ Bu mevki muftali-i mühr ü cûd-ı pâki olmağla”

“ Verip şu fi sebilillâh itâşı eyledi irvâ”

“ Bu güne çeşme bünyâd etti kim âb-ı firâvânın”

“ Ki böyle hayr-ı cârîye muvaffak eyledi Mevlâ”

“ Kabûl edip cenâb-ı Hakk bi-hakk-ı sûre-i Kevser”

“ Ede bânîsine ecr-i cezîl-i bî-hisâb i’tâ”

“ Onun Şâkir bu mısra’dan çıkar yek-pâre ta’rîhi”

“ Mehemmed kıldı Allâh aşkına mâ-i zülâl icrâ”

                                                                  (1141)