;

MEHMED PAŞA ÇEŞMESİ (H.978- M.1570)

Eyüp’te Kalenderhane Caddesi’nde (Zalpaşa Cad) Kızıl Mescid karşısında bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Ayna taşı şeklini kaybetmiş, teknesi çukurda kalmıştır.

Kemerinin içinde kitabe bozulduğundan güç okunabilmektedir.

 

“ Sâhib-ül hayr o hem-nâm-ı Resûl-i Mevlâ”

“ Kıldı bu çeşme-i can- bahşi revân ebed-atâ (?)”

“ Eyledî âb-ı firâvan-ı revan Hak yoluna”

“ Hoş sebil itdi içüp halk-ı cihan”

“ Hak kabül eyleye kim didi Mihâdî târih”

“ Kıldı bu çeşmeyi bünyad Mehemmed Pâşâ”

                                                          (978)

Çeşmenin üstüne daha sonraki tarihlerde bir ilave yapılarak buraya ikinci bir kitabe yerleştirilmiştir:

“ Bu dil-cû çeşmenin bârî-i vâlâsı( kırık) itmiş”

“ Hazine yapmadan vaktiyle ol zât-ı behişt-me’vâ”

“ Afife Hanım oldu garka-i rahmet bu mevki’de”

“ Hüdü rûh-i revânın âb-ı kevserle ide irvâ”

“ Ol iffet.... Nâfi Efendi ya’ni mahdûmu”

“ Hazine eyledi rûhu içün bu çeşme inşâ”

Bu kitabe taşı da zedelnemiş olduğundan bazı kelimeler okunamamakta ve tarihi görülememektedir.

Bu çeşmenin de hangi Mehmed Paşa tarafından yapıldığı tesbit edilemedi.