;

MEHMED PAŞA ( CERRAH) ÇEŞMESİ (H.1002- M.1593)

Cerrahpaşa’da, Kocamustafa Paşa Caddesinde, Cerrahpaşa Camii’nin avlu köşesinde kesme taştan klâsik üslupta yapılmış olan bu çeşme zamanla harap bir duruma düşmüştür. Teknesi yok olmuş, bazı taşları yerinde çıkarılmış bulunmakta idi. Biri lülesi koparılmış küçük ayna taşında diğer ikisi yanlarda olmak üzere tas koymaya mahsus üç hücresi bulunmakta idi.

Çeşme son senelerde tamir görmüştür.

Sivri kemerinin altındaki kitabe taşı kırıldıktan sonra birleştirilmiş, yazısı okunmaz hale gelmiştir. Suyu akmamaktadır.

Dr. Sadi Nazım Mirven’in “İstanbul Suları” adındaki eserinde bu kitabe şöyle kaydedilmektedir.

“ Minnet-u’llâhi teâlaya o hayr-ül- vüzerâ”

“ Camii kurbuna bir çeşme getürdü zîbâ”

“ Kevser mâi muin oldu bu ayn-ı zemzem”

“ Camidir harem Kâbe-i ehl-i safâ”

“ Nuş idüb Sâi dahi didi ol-dem târih”

“ Çeşme-i câri mâ âb Mehmed Paşa”

         (1002)

Çeşme banisi Mehmed Paşa Mehmed III zamanında Sadrazamlığa kadar yükselmiş, ölümünde camii avlusundaki türbeye gömülmüştür.