;

MEHMED KETHÜDA ÇEŞMESİ ( H.1034- M.1624)

Mevlevihane kapısının içinde ( Mevlanakapı cad.) yolun hemen başında bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Bozulmuş ayna taşında iki tas yuvası vardır. Teknesi ve sedleri fazla hırpalanmamıştır. Lülesi koparılmış, suyu akmaktadır. Kemerinin üstündeki kitabe şöyledir: Mehemmed “ Kethüda kim sâlik-i râh-ı tarikatdir”

“ Derûn-ı pâk-ı oldu müstefîz lûtf-ı mevla”

“ İdüb bir hayr-i câri kılmağa ihlâsla niyyet”

“ Fütüvvet resmini kıldı kemâl-i sıdk ile icrâ”

“ Yolunda Hankah-ı Mevlevînin bezi idüb mâlin”

“ Bu zibâ çeşme-i pâki yerinde eyledi hakkça”

“ Bu çeşme tâ olub cârî içe dil-teşneler suyun”

“ Vire banisine ecr-i cezîli hazret-i Mevlâ”

“ Didi Hızr-ı hıred ey mevlevî gördükde târihin”

“ Revân oldu bu ayn-ı pâkdan âb-ı hayat-efzâ”

Çeşmenin 1929 yılında Kavaf Ahmet Rüştü Efendi ruhu için tamir ve ihya edildiğini gösteren ikinci bir kitabe asıl kitabenin altına, kemer boşluğuna yerleştirilmiştir. Suyu akar.