;

MEHMED EFENDİ ÇEŞMESİ (H.118- M.1706)

Sultanahmet küçük Ayasofya Camii sokak No:12 yanında bulunan bu çeşme kesme taştan klâsik tarzda yapılmıştır. Harap bir durumdadır. Teknesi kırılmış, lülesi koparılmıştır. Suyu akmaktadır.

Kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Mecma’-ül birr-i kerîm-ül-ahlâk “

“ Sâhib-ül hayr o cemîl-ül âsâr”

“ Ya’ni hem-nâm-ı habib-ür Rahman”

“ Kıldı bu çeşme-i sâf-ı icrâ”

“ Ecrini Hak vire enhar-ı cenân”

“ Teşne-leb Hamdî didi târihin”

“ Çeşme-i mâ-i hayat oldu revân”

     (1118)

Çeşmeyi yaptıran Mehmed Efendinin kim olduğu bilinmiyor.