;

MEHMED ÇELEBİ (ARPACI) ÇEŞMESİ(H.1210- M.1795)

Samatya’da (İç Kalpakcı Sok) Sahil Yolundan tren istasyonuna giderken kale duvarını geçince solda bulunan bu çeşme kesme taştan yapılmıştır. Teknesi mermerdendir. “İstanbul Ansiklopedisi”’nde kaydedilen 1946 yılı durumuna göre tamir gördüğü anlaşılmakta ise de ayna taşı bugün e yerinde yoktur. Yarım daire şeklinde kemerinin altında kitabe taşı durmaktadır. Dokuz beyitlik tarih kasidesi şöyledir:

“ Habbezâ hâkan-ı alem hazret-i Sultan Selim”

“ Bahr-i ihsân-ü adâlet menba-ı cûd-ü sehâ”

“ Katre-i lûtfiyle sîrab eyledi dünyayı hep”

“ Virdi her bir sûye eltafiyle bin dürlü sefâ”

“ Bâ-hususu bu çeşme-i virâneyi ta’mir ile”

“ Teşnegâna mâ-i tesnîmi içirdi gûyiyâ”

“ Sâhib-ül hayrat Arpacı Mehmed Çelebi”

“ İsmi yâd olsun bu sûretle anın da dâima”

“ Lîk bir rütbe harâp olmuş idi bu hayratı kim”

“ Teşnelikden âh-ü vâh eylerdi her subh-ü mesâ”

“ Buldu suyun cûy-bahş-i himmet-i Sultandan”

“ İşte hayrat olmağa bu şimdilik oldu sezâ”

“ Hak-teâlâ eyleyüp ol şâhı tahtında müdâm”

“ Böyle hayrata muvaffak ide tâ rûz-i cezâ”

“ Âb, tevfik selsebil ola tâ huzûr-ı hassına”

“ Âleme yağdıkca bârân-ı füyûzât-ı Hüdâ”

“ Nâse işrab itdi târihin Nedim-i teşne-dil”

“ Sorma iç mâ-ül-hayatın aynını zemzem bu mâ”

(1211)

Kitabeden anlaşıldığına göre Arpacı Mehmed Çelebi adında bir hayır sever tarafından hangi tarihte yaptırıldığı bilinmeyen bu çeşme (1211) yılında selim III tarafından tamir edilmiştir. Çeşme Yeni tamir görmüştür.