;

MEHMED AĞA (Kethüda Seyyid ) ÇEŞMESİ (H.1226- M.1811)

Ahırkapı meydanında bir yapının altında (Cankurtaran meydanı cad No:2) bulunan bu çeşme, mermer bir korniş ortasına alınmış oymalı mermer bir ayna taşı ile yine mermer bir tekneden oluşmaktadır.

Enderunlu Vasıf’a ait bulunan dört mısralık kitabesi çeşmenin yukarısında beyzi bir madalyon içindeki tuğranın altındadır ve tam okunamayacak kadar bozulmuştur.

“ Kethüda-yi .........Seyyid Mehemmed Ağanın”

“ Oldu dil-cû ---çeşme-i.................................”

“ Geldi bir leb- teşne Vâsıf söyledi târihini”

“Sıhhat olsun bu güzîde çeşmeden iç zemzemdir”

(1226)

Çeşmeyi yaptıran Seyyid Mehmed Ağa Hazine-i Hassa kethüdasıdır.