;

MEHMED AĞA ÇEŞMESİ (H. 1207- M.1792)

Gümüşsuyu Mahallesi’nde, Kasım Çavuş Camii Civarında ve Kırk Merdivenler Caddesi ile Balıkçı Bakkal Sokağı’nın birleştiği köşededir. Kesme taştan klâsik tarzda yapılmış olup üstünün çatı ve kiremitle örtülü olduğu ( İstanbul Çeşmelri)’nde kaydedilmiştir. Bugün çok harap durumdadır. Ayna taşının yarısına kadar toprağa gömülmüştür. Kitabesi şöyledir:

“ Bu çeme-i pâkizeyi Mehemmed Ağa namında bir sâhib-ül hayr binâ ve ihyâ idüp mürur-ı dehr ile harâb olmağla hâlâ Pâdişâh-ı bahr-ü ber Hıdiv-i mâ’deletkester Sultan Selim Han Efendimizin vekil ustası merhûme ve mayfur-ün leha fatma Hatun ta’mir ve ihyâ eyledi. Eyleye cennetde mükâfat Mevlâ ana mûkafat ola Firdevs-i âlâ”

(1207)

Çeşmenin sağ tarfındaki su terazisi yarıya kadar yıkılmış durumdadır.