;

MEHMED AĞA (Aşçıbaşı) ÇEŞMESİ (H.1317- M.1899)

Vefa’da Taştekneler sokağında Molla Hüsrev Camii’nin avlu duvarına bitişik olan bu çeşme, klâsik uslûpta yayvan kemerli bir yapıdır. Son tamirde kemerinin içi tuğla ile örülmüş ve uzun teknesi çimento ile doldurularak bir set haline getirilmiştir. Aç olan suyu sağ yandaki geniş olan borudan bugün iki kitabesi vardır. Küçüğünde “Ve minel mai külle şey’in hay” ayeti yazılıdır. Büyüğünde ise şu izahat vardır.

“ Bâni-i sânisi bu mecra-yi âb-ı tilhin Asçıbaşı Mehmed Ağa” dır. Niyyeti hem hâlisa gulle-i vakfiylede Şakir Hoca ta’mirini itdi icrâ. Lûtt idüb oku fatîha”

    (1 Rebiülevvel 1317)

Bundan anlaşıldığına göre çeşme, 1317 (M.1899) yılında Şakir Hoca adında bir zat tarafından tamir ettirilmiştir. İlk yapıldığı tarih bilinmiyor.