;

MAHMUD HAN II TTÜBESİ SEBİLİ VE ÇEŞMESİ (H.1256- M.1840)

Beyazıt Divanyolu caddesinde Sultan Mahmud Türbesi mezarlık duvarları ortasında bulunan bu sebilin Rönesans ve Yunan sütunlarını andıran dört sütunu dörtköşe basık bir kaide üstüne oturmaktadır.

Bu sütunlar arasında 2,55m yüksekliğinde ve 1,10m genişliğinde beş pencere olup herbirinin demir şebekelerinin alt kısımlarında taşlarla su vermek için dörder delik vardır. Şebekeler tamamıyla Ampir üslûbundadır. Bir yuvarlak ilk çağ mabedi görünümünde olan sebil, Ampir üslûbunda bütün Türk sanatı içinde belki de en bariz örneklerindendir. Sebil Abdülmecid tarafından babası Mahmud II’nin tübesi ile birlikte yaptırılmıştır. İstanbul Sebilleri’nde kaydedildiğine göre kitabesi şöyledir:

 

“ Cevher-i târihe su virdi Zîver feyz-i cûd”

“ Buldu kevser rûh-i Hân Mahmûd içün zibâ sebil”

                                                                            (1256)

Hazirenin Bâbıâlî caddesi köşesinde bir çeşme bulunmaktadır. Tamamı mermerden olup suyu akmamaktadır.