;

MAHMUD HAN (II) ÇEŞMESİ (H.1254-M. 1838)

Boyacı köyünde Hekimata caddesi No:97 önünde bulunan bu çeşmenin yüzü mermerle kaplıdır. Ayna taşının üzerine yerleştirilen kitabesi şöyledir:

“ Hazret-i Sultan Mahmûd-i inayet-perverin”

“ Kıldı dehri kevser-i lûtfu cinân-ı âliyât”

“ Ol Şehin Abdülhamid Han vâlid-i zi-şânıdır”

“ Ruhunu ihyâyâ cârî oldu bu ayn-ül hayat”

“ Ol şehin emeriyle ikdâm eyleyüb itmâmına”

“ Vâlidi oldukça gark-i rahnet-i Hak ol şehin”

“ Şevketi sîrâb kılsundehri mânend-i Fırât”

“ Sû gibi ezberle Zîver gevherîn târihini”

“ Yapdı bu ayn-ı hayatı Şâh-ı İskender- simât”

(1254)

Kitabeden de anlaşıldığı üzere çeşmeyi Mahmud II sadrazam Hüsrev Mehmed Paşa eliyle babası Abdülhamid I’in ruhu için yaptırmıştır.