;

MAHMUD HAN II ÇEŞMESİ (H.1248- M.1832)

Üsküdar’da Cumhuriyet Cad- Çamlıca Caddesi başında Kuruçeşme parkı içindeki bu çeşme kaba taştan yapılmış büyük bir haznenin büyük bir yüzüne konmuş mermer bir ayna taşı ile iki mermer sütunun tuttuğu bir korniş üzerine oturtulmuş büyük bir kitabe taşından oluşmaktadır.

Kitabesi talik hatla Yeserîzade Mustafa İzzet Efendi tarafından yazılmıştır ve şöyledir:

 

“ Muallâ âb-I rû-yi saltanat şahinşeh-i âlem”

“ Cihan müstagrak-I bahr-I sehâ vü lûtfudur hâla”

“ Demadem cûyibar-I cûdi cârî oldu devrana”

“ İhata itdi derya-yı atâsı âlemi hakkaa”

“ O şah-I mâlik-I bahreyn-I himmet menba’ıdır kim”

“ Nice âsâr-ü hayratiyle ma’mur oldu bu dünya”

“ Nev âsârın biri de işte buâb-I zülâl ancak”

“ Bu etrafun kemâl-I ihtiyâcı var idi suya”

“ Hayât-I tâze geldi bu mahallin halkına mahzâ”

“ Kıla ömrün heman Hak bahr-I bî-pâyandan efann”

“ Muvaffak her zeman âsâra ol şahı ide Mevlâ”

“ Lebîbâ akdı âb-I sâfı târihin ider işrâb”

“ Mücedded Han Mahmud eyledi bu çeşmeyi ihyâ”

(1248)

( Ketebehüd-dâi Yesarîzade Mustafa İzzet gufire lehüma”