;

MAHMUD HAN (II) ÇEŞMESİ (H. 1247- M. 1831)

Bostancı’da evvelce otobüs durağı ile Polis Karakolu arasındaki meydanda bulunan bu çeşme hakkında aşağıdaki bilgi “ İstanbul Ansiklopedisi”nden alınmıştır.

“ ...Bu çeşme şehir içi çeşmeler tipinden ayrı, orta parçayı teşkil eden asıl çeşmenin iki yanında, sağdaki tek, soldaki üç boru lüleli ve hayvanların sulanması için uzun yalaklı üçüzlü bir menzil çeşmesi olarak yapılmıştır. Ortadaki asıl çeşme 2.85 m boyunda 1.58 m eninde ve 0.15m kalınlığında yekpâre bir mermerden ibarettir. Bu taşın üst kısmında Sultan Mahmud’un “adlî” ünvanı ile tuğrası, tuğranın iki yanında da kemanî hilâlleri içeri bakan ve yıldızları sekizer yapraklı papatya şeklinde yapılmış birer ay yıldız kabartması vardır. Şair Rif’atib beş beyitlik

Kitebe metni şudur:

 

“ Bâis –i ihyâ- yı dehr oldu vücüd-i devleti”

“ Kıldı ab-ı cûdin icrâ sû Şâh-ıcihan”

“ Ni’met-i adli bütün dünyayı dil-sîr eyledi”

“ Teşnegâne virdi hıdr-ı himmeti bir tâze can”

“ Cisr-i Derbende hususâ yapdı bu nev çeşmeyi”

“ Nûş idüb âbın duâ itsün o şâha reh-revân”

“ Tarhı dil-keş âbıdır mânende –i âb-ı hayat”

“ Tâk-ı zîbâsı müzeyyen hemçü tâk-ı âsuman”

“ Cevherîn târih-i dil-cû yazdı Rıf’at bendesi”

“ Kıldı Han Mahmûd-ı Adlî çeşmeden cûdin revan “

(1247)

Kitabenin üçüncü beytinde bir “ Yeni Çeşme”tâhirinin bulunması eskiden burada bir çeşmenin bulunduğunu düşündürebilir.

Çeşmenin üstünde topuzunun bir ek süsü taşının cephesinde gayet bozuk bir talik hat ve bozuk bir ifade ile şu beyit yazılıdır:

 

“ Bânisi Mahmûd-ı Adlî Gazi Han “

“ Bendesi bennâ Şeref kıl bir ihsan (?)”

Çeşme 1982 yılında meydanın tanzimi sırasında eski yerinden kaldırılarak köprünün yanındaki namazgâha ait mihrap taşı ile birlikte ortadaki büyük çınarın altına nakledilmiştir.