;

MAHMUD HAN (II) ÇEŞMESİ (H.1245-M.1829)

Beylerbeyi sarayının tüneli içerisinde bulunan bu çeşme mermerden yapılmıştır.

Yesârizade Mustafa İzzet Efendi´nin talikhatla yazdığı kitabe şöyledir:

"Pâdişah-ı pür-himem Sultan Mahmûd-ül-hisâl"

"Yapdı zîbâ çeşme-i dil-cû-ter-i lezzet-resân"

"Menba´ı Firdevs-i âlâdır misal-i selsebîl"

"Cüz´i iksir-i hayat olmak mizacından nihân"

"Cevher-i târîhi mervîdir Hızr´dan Hilmiyâ"

"Cedvel-i âb-ı hayatı kıldı Mahmud Han revân"