;

MAHMUD HAN(II) ÇEŞMESİ ( H.1241- M.1825)

Belgradkapı’da Hacı Evhad sokakta, Fevziye (Küçük Efendi) tekkesi ve camiinin avlu kapısı yanında olan bu çeşme tamamıyla mermerdendir. Kavisli bir cephesi vardır. Ortada kabartma şekillerle süslü büyük boy ayna taşı ile asıl çeşme, iki yanında da birer küçük çeşme görülmektedir. Bu çeşmelerin yalakları dilimli kurna biçiminde olup yükseğe konulmuştur, fakat sağdaki kırılıp yok olmuştur. Esas çeşmenin teknesi bozulmuşsa da suyu akmamaktadır. Kitabe ayna taşı üzerinde düz iki korniş arasındadır. En yukarıda da yaprak motifleri ile süslü bir madalyon içinde Mahmud II ‘nin tuğrası vardır.

Kitabe şöyledir:

“....kerem şâhinlah-i deryâ-nevâl”

“ Menba’-ı feyz-i....hazret-i Mahmud Han”

“ Çeşme yapdı pişg’ah-ı camii-i Feyziyyede”

“ Eyledi gûyâ metâf-ı Kâ’beye zemzem revân”

“ Ömr-ü ikbâlin idüb efzûn Rabb-i müstean”

“ Kilk-i ter virdi iki târîh-i güher-tâba âb”

“ Bendesi Pertev olub bu beyt ile ratb-ül-lisân”

“ Çeşme yapdırdı civar-ı camii-i Feyziyyeye”

(1241)

“ Kulzüm-i birr-ü sehâb-ı âtıfet Mahmud Han”

(1241)