;

MAHMUD HAN (II) ÇEŞMESİ (H.1230- M. 1814)

Kireçburnu Kefeliköy Caddesi No:10’da bulunan İstanbul Vilayetler evinin bitişiğinde bulunan bu çeşme mermerden yapılmıştır. Haznesi sıra ile örtülüdür. Ayna taşı kabartma motiflerle süslü fakat ufaktır. Üstünde Mahmud II’nin kısmen kazınarak bozulmuş tuğrası altında kitabesi yer almaktadır. Teknesi bozulmuş suyu kesilmiştir. Kitabe şöyledir:

 

“ Dâver-i deryâ- nevâlin meşreb-i şahânesi”

“ Eylemekdir hayr-i cârîden mesûbat iktisâb”

“ Mihver-i bâlâ-yi kerûn-ı evvelîn mikyâsıdır”

“ Pür-hurûş oldukça Nîl-i lûtf-ı ş3ah-ı Cem-cenâb”

“ Öyle şeh kim âb-ı lûtfiyle serâbı bahr ider”

“ Âteş-kahriyle isterse ider bahri serâb”

“ Fahr ider olsa Tarabya karyesi Sûbaşısı”

“ Yol bulub nûş-i revân itse o şâha intisâb”

“ Çeşme bünyâd eyleyince ol şeh-i külzüm-atâ”

“ Şevkile kûhsârdan düşdü yola bu âb-ı tâb”

“ Kıldı istikbâl o şehd-i cenneti âb-ı hayât”

“ Mezc olub birbirine oldu bu sûye ram-ni-yâb” Buldu Hızr himmeti mâ-ül hayat enva’ını"