;

MAHMUD HAN II ÇEŞMESİ (H.1226- H.1811)

Beylerbeyi’nde deniz kenarının ( Çamlıca Cad.) Abdülhamid I’in ayptırdığı Hamid-I evvel camin yanındaki kahvenin bahçesinde bulunan bu çeşme mermedendir. Ve dikdörtgen bir kaide üzerinde oturmaktadır Sütun şeklindeki çeşmenin iki yüzünde musluk ve tekne, yine bu cephelerin yukarısında kabartma saksı ve bitki motifleri arasında beyzî bir madalyon içersindfe Mahmud II nin tuğrası vardır.

Üç kıtalık kitabesinin dörder beyti ön ve arka cephelerde, birer beyti ise yanlardadır. Denize bakan kitabe ise şöyledir:

“ İdüb fermânın icrâ ab-I şemşiriyle Han Mahmud”

“ Hârîmi beytini tatrir kıldı Hauu-I ma’bûdun”

“Getürdü zemzemi emr eyleyinde Fâtih-I Kâ’be”

“ Bu yolda sa’yi meşkûr oldu elhak ebr-I pûr-cûdun”

Sağ yandaki cephede:

“ Revan-I valid eyledi bu çeşmeyi icâd”

“ O şahinşâhım oldu ekseri bu hayr-I mevcûdun

Kara tarafındaki cephede:

“ O bahr-I lûtf’le İskender leb-teşne tartılsun”

“ Terâzû-yi hıredde yoksa farkı kulzüm-I vürûdun”

“İlâhi valid-I şah-I cihana sahn-I cennetde”

“ Neşîmengâh ola sû-yî kenarı havz-I mevrûdun”

Sol yandaki cepgede:

“ Bi hack-I Merve yokdur bir sözüm İzzet bu târîhe

“ Safâ-yi bâl ola iç zemzeminden Han Mahmûdun”

     (1226)

Mahmud II bu çeşmeyi babası Abdülhamid I’in ruhu için yaptırmıştır.