;

MAHMUD HAN I ÇEŞMESİ ( H.1161- M.1748) Şişli

Dolmabahçe üstünde Taşlık’ta ( Bayıldım cad.) bulunan bu çeşme tamamiyle mermerden yapılmıştır. Kabartma şekillerle süslü bir kemeri ve yine kabartma motiflerle süslü bir ayna taşı vardır. Teknesi ve sedleri bozulmamıştır. Suyu kesiktir. Kemerinin üzerindeki kitabe şöyledir:

“ Bahr-i zehhâr-ı inâyet menba’-î feyz-i atâ”

“ Hazret-î Sultan Mahmud Hân-ı İskender-sebât”

“ Katredir deryâ-yı lûtf-u cûduna nisbet muhît”

“ Lücce-î in’âmının sîrâbı cümle kâinât”

“ Himmetiyle bu fezâyî itdi hem-reng-i bihişt”

“ Yapdı nev-kasr-ı dil-ârâ çeşme-i Kand-i nebat”

“ Çeşme ammâ hem –terâzû çeşme-I Hurşid ile”

“ Teşnesîdir âb-ı nâb-î sâfının cû-yi Fırât”

“ Tâk-ı gerdûnu şadâ-yi hayrı itsün pür tanin”

“ Ol şehin dolsun zülâl-i lûtfu ile şeş-cihât”

“ Vasf idüb Ni’met zebân-ı hâme târîhin didi”

“ Çeşme-I Sultân Mahmud melce’-I mâ-ül- hayât”

(1161)