;

MAHMUD HAN (I) ÇEŞMESİ (H.1155- M.1742)

Cağaloğlunda Hilâlicıhmar Caddesi (Prof.K. İsmail Gürkan caddesi- Cağaloğlu hamamı sokak köşe) üzerinde bir köşebaşında bulunan bu çeşme iki cephelidir. Esas şeklini kaybettiği görülmektedir. Sıvası yer yer dökülmüş, tekneleri yüksekte kalmıştır. Suyu kesiktir.

Yan sokağa bakan cephesinde basık bir kemerin içersine yerleştirilmiş kitabesi şöyledir:

 

“ Cûd-i Hân Mahmüd-i evvel çeşme bünyâd eyleyüb”

“ Bin yüz elli beşde mâ-ı sâfın itmişdi revân”

“ Kalmamışdı âb-ü tâbı pek harâb olmuş idi”

“ Anı ta’mir itdi suyun buldurub şâh-ı zeman”

 

Kitabede tarih olmadığından Mahmud I’in H.1155 yılında çeşmenin hangi tarihte hangi padişah tarafından tamir ettirildiği bilinemiyor.