;

MAHMUD EFENDİ ÇEŞMESİ ( H.1099- M.1687)

Tophane’de Defterdar Yokuşu’ndaki (No:61) bu çeşme, klâsik uslubda mermerden yapılmış ve harap olmadan günümüze gelebilmiştir. Ayna taşında kabartma süsler görülmektedir. Stalaktitli bir korniş üst kısmını sınırlandırmakta ve fazla geniş olmayan bir saçak teşkil etmektedir.

Kemerinin üzerindeki kitabe hem girift bir yazı ile yazıldığı hemde yer yer bozulduğundan kolay okunamamaktadır.

“ Hazret-i Mahmûd Efendi kim kemâl-i fazl ile”

“ Bû- Alî Sînâ’sıdır dânişgeh-i dehrin o zât”

“ Teşnegânân-i cihâni saky içün sa’y eyleyüp”

“ İtdi icrâ âb-ı ayn-ı tahiri misl-i Fırât”

“ Nûş idüp bû ayn-ı pâk-i tâhiri târih içün”

“ Didi Râbit Bâreta- Allah çeşme-i mâ-i hayat”

(1099)