;

MAHMAUD HAN (II) ÇEŞMESİ 8H.1254- M. 1838)

Eyüp’te (Nişanca Caddesi) Nişancılar Camii duvarına bitişik olan bu çeşme mermerle kaplıdır. Önden iki mermer sütunla tutturulmuş çıkma bir saçak altındaki ayna taşı kabartma motiflerle süslüdür. Teknesi kırılmış, musluğu koparılmıştır.

Ayna taşı üzerindeki beyzi bir madalyon üzerindeki tuğranın altında şu kitabe bulunmaktadır.

“ Hazret-i Mahmud Hanın duhteri”

“ Hakka gözdü oldu Firdevs-âşiyân”

“ Mihrimah Sultan ki memdûh-ül- hisâl”

“ Rahmet olsun rühuna rûz-ü şebân”

“ ...... ki said Pâşâyı Hak”

“ Eylemiş tevfika mazhar bî-gûmân”

“ Sarf idüp nakdine sim-ü zerin”

“ Mevkiinde yapdırup şu çeşmeyi”

“ Bî-gûmân oldu revân sâduman”

“ Bir mezîd itsün hemîşe ömrünü”

“ Şâh-ı devranın Cenâb-ı Müstean”

“ Bende rıfki söyledim bir beyt ile”

“ Mısra’ından oldu târihi iyân”

“ İtdi nev inşâ bu dil-cü çeşmeyi”

(1254)

“ Mihrimâh Sultana çün Mahmud Hân”

(1254)

Çeşmeyi II Mahmud ölen kızı Mihrimah Sultanın hatırasına yaptırmıştır.