;

LÛTFİ BEY ÇEŞMESİ (H.1323- M.1905)

Bebek’te Küçük Bebek Caddesi’nin başındaki bu çeşme evvelce Karakol arkasında iken yolun genişletilmesi sırasında buraya nakledilmiştir. Çeşme mermerdendir. Oluklu iki sütun arasında yer alan ayna taşı düz ve sadedir. Kemerinin altında kitabesi, yukarısında ise vaktiyle bir tuğranın bulunduğu tahmin edilen yuvarlak bir madalyon vardır. Teknesi beyzi şekildedir ve etrafı dilimlidir.

Kitabesi şöyledir:

“ Cenâb-ı Şehriyâr-ı cûd-meşreb”

“ Getütdürdü şehre su mikdar-ı kâfi”

“ Karîni Lûtfi Bey merhum içün de”

“ Yapıldı bu dil-ârâ hayr-i vâfi”

“ İde Hak rûhunu sîrab-ı rahmet”

“ Revan oldukca bur’dan âb-ı şâfi”

“ Zehi-târih-i tamm-ı âbdanı”

“ Bebek’de pek hoş oldu ayn-ı sâfi”

(1323)

Çeşme Lûtfi Bey’in ruhu için Abdülhamid II tarafından yaptırılmıştır.