;

LÂLİ HACI MUSTAFA EFENDİ ÇEŞMESİ (H.1148- M.1735)

Edirnekapı (Fethibey Cad. Necatibey Mezarlık içindeki çeşme) Caddesinden mezarlığa girildiğinde, biraz ileride ve küçük mescid yanında, Münzevi Kışla Caddesi üzerindedir. İki cephelidir. Klâsik üslüptadır. Çeşmenin sağ tarafında ve biraz ilersinde kesme taş bir su terazisi bulunmaktadır. Hazneleri çukurda kalmıştır. Lâli Hacı Mustafa Efendi karısı Fatma Hanımın merkadi civarında ruhu için yaptırmıştır. Her iki cephede yedişer beyitlik manzum kitabesinin tarih beyitleri şunlardır.

“ Subh ü şâm itsûn utaş nasr-ı târihi nidâ”

“ Oldu câri fî sebilullah gelûn aynı hayât”

      (1148)

“Gelûb nûi idene âb-ı hayât olsun diye târih”

“ Bu suyu eyledi Lâ’li Efendi hasbeten câri”

     (1148)

Kemeri içinde çok silik olarak şu kitabe vardır:

“Hâzâ makâm-ı mâi leziz-i câriye bâis-ü badi Benli- Zâde Ebû’l- feyz Ahmed Efendiye Hazret-i Zât’ül Kerim ecri azim ihsan eyliye âmin”

Lâ’lî Mustafa efendi bu çeşmeyi 1147 tarihinde vefat eden eşi Fatma Hanımın ruhu için yaptırmıştır. Çeşmenin suyu akmaktadır.