;

KIRIMÎ ÇEŞMESİ (H.1147-M. 1734)

Eyüp’te, Otakcılar’da, Kırımî Çeşme Sokağı ile Otakcılar Mescidi Sokağının birleştiği yerde ve ikinci sokağın sol köşesinde, çevreyolu üzerinde bulunan Kambur köprü merdivenlerinin

Önünde ve Otakcılar İlkokulunun arka tarafındadır. Çeşme klâsik tarzda yapılmış olup kesme taştandır. Ayna taşının sağında zarif bir kuzu çeşmeciği bulunuyordu. Bu çeşmeciğin üzerinde iki kumru kabartması vardı. Yakın tarihe kadar olan saçağı bugün mevcut değildir. Kitabesi şöyledir:

“ Semiyy-i Hazret-i Fahr-i dü âlem”

“ Muhit-i mekremet dil-sâf u dânâ”

“ Ki ya’ni Sadr-ı İstanbul-ı sâbık”

“ Bu zibâ çeşmeyi yabdırdı hakkâ”

“ Necibâ bedâ vü itmâmına târih”

“ Sezâdır olsa bu beyt-i dilârâ”

“ Akıtdı aynını âb-ı hayâtın”

(1147)

“Kırımî çeşmesârından için mâ