;

KAVACIK ÇEŞMESİ (H.1253-M.1837)

Kanlıca´da eski Kavacık Çiftliği (Kavacık Havuzbaşı sok.) havuzu başında bulunan bu çeşme hakkında A.Cabir Vada "Boğaziçi Konuşuyor" adındaki kitabında şu bilgiyi vermektedir.

"Havuzun şark cihetinin ortasında 2.18 m. yüksekliğinde ve her tarafı 0,45 m. genişliğinde ve dört köşeli bir sütundan bol su akmaktadır. Bu sütunun üst kısmına büyük bir lâle resmi yapılmış başka bir mermer oturtulmuştur.

Esas sütunun yüksek tarafına Tahsin isminde bir şairin tarih hitabesi talik hat ile yazılmıştır. Kavacığın bânisi olan Hasan Tahsin Bey taradından inşa edilmiş olması melhuzdur.

Sütunun kaidesi 1,50 x 1,42 m. vüsatında mermer bir levhaya gömülüdür. Bu kaideye sütunun cephelerinde mütenazır 0,53 x 0,16 ebadında beyzi dört yalak kazılmıştır.

Sütundaki çeşmeden bu yalaklara akan sular, havuza doğru uzatılmış 1,82 m. uzunluğundaki mermer kanalın musanna ve geniş ağzından havuza dökülmektedir.

Havuzun tam ortasında madeni fıskiye vardır.

Havuz ve çeşme bu gün de yerinde durmakta ancak çeşmenin suyu akmamakta ve havuz susuzdur.

Çeşmenin dört cepheye dağılan kitabesi şöyledir:

"Manba-ı nehr-i kerem Pâdişah-ı berr-ü himem"

Feyz-i mecra-yi hüküm zıll-i zalil-i mabud"

İtdi serçeşme-i ecnad-ı lûtfu olub şimdi bu sû-yi dil-sûd"

Neşr olurdu adem iklimine esbâb-ı hayat"

Cûd-ü ihsânına olsaydı mesâgı mehûd"

Eyleye çûş-ü huruş tâ ki cihanda enhar"

Reşhâtınca ide ömrünü Hak nâ-ma´dûd"

Yazdı târihin Tahsin kulu şükr olsun"

Oldu bu ayn-ı hayat çeşme-i Sultan Mahmud"

                                                                       (1253)