;

KARYAĞDI SOKAĞI ÇEŞMESİ (H.1228- M.1813)

Eyüp’te, İdris Köşkü Caddesi, Karyağdı Sokağı, Karyağdı Tekkesi ile Piyer Loti kahvesi arasında kahveninyanındaki (1) kapı numaralı ahşap evin bahçe duvarı üzerindedir. Çeşme düz bir ayna taşının iki yanına kademeli olarak yerleştirilmiş ikişer sütundan ve bunların üstlerini birleştiren yine mermer bir letodan oluşmaktadır. İki yanında birer sed bulunan teknesi sağlamdır Fakat suyu akmamaktadır. Sütunlar üzerine kitabeler yazılmıştır. Sağdaki kitabe şudur:

“ Efdal’ül-amel saki’ül-mâ buyurmuşdur Resûl”

“ Su sebilullah-ı lirûh el- Hüseyn’in ola kabul”

   (1228)

Sol taraftaki sütun üzerindeki kitabe is eşudur:

“ Gâzi şedd Abdül- Hamid Hân- zâde Mahmud Hân Hakk”

“ Hüd Medine feth-i Mekke müjdesi buldu vusûl”

    (1228)

Çeşmenin kimin tarafından yaptırıldığı anlaşılmamıştır.