;

KAPTAN-I DERYÂ, TÜCCARZADE, SİLAHDAR, MUSÂHİP MUSTAFA PAŞA ÇEŞMESİ (H.1048- M.1638)

Cihangir İlyas Çelebi Sokağı üzerinde ( Cihangir Yokuşu No:22) Cihangir Camii bahçe duvarındadır. Kesme taştan, klâsik üslubda yapılmış yassı gövdeli, duvar yüzeyinde bir çeşmedir. Sivri kemerli çeşme nişi silmelerle dikdörtgen bir çerçeve içersine alınmıştır. Kemerinin üzerinde yeri bulunan kitabesi sökülmüştür. En üstte silmelerle belirlenen korniş, kabartma bir palment dizisiyle tezyin edilmiştir. Musluk taşı bozulmuştur. Sağında bir taş nişi yer alır. Sonradan eklenen mermer teknesi sağlamdır.

Cevrî Divânı’nda kitabenin tam metni verilmektedir:

 

“ Sadrı ekrem sâhib-i dânâ-dil ü Âsaf-şiyem”

“ Mustafa Paşa Silah-dâr u vezîr-i pâl-zât”

“ Aynı lûtfın eyelyüp câri mahallinde yine”

“ Müstaidd oldı du’â-yı hayra ol nikü-sıfât”

“ Hızr eğer bu çeşmenün nüş eyleseydi âbını”

“ Eylemezdi cânib-i aynü’l-hayâta iltifât”

“ Didi Cavri bu lâtif evsâf ile târihini”

“ Oldı sâfî çeşme-i pakize-i âb-ı hayat”

(1048)