;

KAPTAN-I DERYA SADRAZAM AMCAZADE HÜSEYİN PAŞA ÇEŞMESİ (H.1110-M.1698)

Haseki Darüşşifa sokağındadır. (No:27 yanında) Kesme taştan klâsik uslûpta yapılmış küp gövdeli bir çeşmedir. Hanesinin üzeri düz çatılıdır. Sivri kemerli çeşme nişi ve üzerindeki üç sırada dörder kattuş, toplam on iki adet kartuş içerisinde yer alan mermer kitabesinin bulunduğu cephe, silmelerle dikdörtgen çerçeve içersine alınarak, hafifçe dışa taşkın bir biçimde inşa edilmiştir. Kemerinin kilit taşı, bir daire motifiyle belirlenmiştir. Çeşmenin mermer ayna taşında Sultan Abdülhamit II tarafından tamirine ait ikinci bir kitabe daha mevcuttur. Teknesi ve mermer seki taşları yok olmuştur. Musluğu koparılmıştır. Kitabesi:

“ Feth-i bende didi tarihini”

“ Çeşme-i aynü’l hayat’ı âsafı”

Tamir kitabesi:

“ Ziynet-efzâ-yı makûm-ı muallâ-yı hilafet-i İslamiyye ve erike-pîrâyı saltanat-ı seniyye-i Osmâniye”

“ Es-sultan ibni’s-sultan es-sultân-ü Selatin Abdülhamid Hân-ı sâni hazretleri taraf eşreflerinden”

“ İş bu çeşe binüçyüz ondokuz senesi Rebiu’l-evvelinde tamirü inşa edilmişdir”